• patron serwisu

GIMSGEO – Badania inklinometryczne

Opis: 
Program Badania inklinometryczne stanowi część pakietu programów webowych GIMSGEO (www.gimsgeo.pl). Badania inklinometryczne umożliwiają pomiar wgłębnych deformacji podłoża oraz ocenę ich wielkości i dynamiki, a także określenie głębokości występowania strefy ścięcia i stanowią jedną z metod stosowanych w monitoringu geotechnicznym.

Program służy do opracowania wyników pomiarów przemieszczeń podłoża oraz konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem badań inklinometrycznych. W programie możliwe jest określenie m.in. kierunku prowadzenia badania (od dołu do góry lub od góry do dołu), a także elementów wyświetlanych w raporcie.

WPROWADZANIE DANYCH
Dodawanie i edycja danych odbywa się poprzez dedykowany edytor desktopowy. Możliwość importu wyników z plików Archimede lub formatu XML.

OPRACOWANIE WYNIKÓW ZAWIERA:
●  stronę tytułową z podstawowymi informacjami o projekcie i badaniu. Obejmuje ona takie informacje jak parametry projektu (temat, nazwę Zleceniodawcy i Inwestora), parametry badania (nazwa badania, data pomiaru referencyjnego, data ostatniego pomiaru, liczbę pomiarów, głębokość kolumny pomiarowej, krok pomiarowy, stałą sondy oraz azymut) oraz informacje odnośnie lokalizacji (współrzędne X i Y oraz rzędna, zastosowany układ geodezyjny i wysokościowy, województwo, powiat, gminę oraz miejscowość). Dodatkowo na stronie tytułowej w formie graficznej przedstawiona jest orientacja osi pomiarowych w stosunku do kierunku północy, a także możliwe jest zamieszczenie zdjęcia;
●  tabelaryczne zestawienie wyników pomiarów zawierające wartości wychyleń na określonych głębokościach dla poszczególnych osi pomiarowych (A+, A-, B+, B-), sumy kontrolne dla osi A i B oraz średnie wartości wychyleń. Tabele są generowane dla każdego pomiaru uwzględnionego w raporcie;
●  wykresy sum kontrolnych;
●  wykresy odkształceń;
●  wykresy przyrostu odkształceń;
●  wykresy przemieszczeń całkowitych;
●  wykresy przyrostu przemieszczeń całkowitych;
●  wykres kierunkowy przemieszczeń (na wykresie można przedstawić wartości odkształceń, przyrostu odkształceń, przemieszczeń całkowitych lub przyrostu przemieszczeń całkowitych);
●  wykresy przemieszczeń w czasie dla określonych głębokości (przemieszczenie w osi A i B oraz przemieszczenie wypadkowe);
●  otwór referencyjny przedstawiany na wszystkich wykresach w postaci słupka z określonymi wydzieleniami, co ułatwia identyfikację strefy poślizgu.

Produkty (0)