• patron serwisu

GEO5 – Fundamenty bezpośrednie

Opis: 
Program ten ma zastosowanie do projektowania fundamentów bezpośrednich poddanych dowolnym obciążeniom. Program wyznacza nośność pionową i poziomą oraz osiadanie i obrót fundamentów bezpośrednich a także przeprowadza wymiarowanie zbrojenia podłużnego i zbrojenia na ścinanie (przebicie).

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu:
●  Szeroki wybór teorii obliczeniowych (EC 7, PN, IS, Brinch-Hansen, Meyerhof, Vesic, DIN 4017, CTE-DB SE-C).
●  Szeroki wybór teorii dotyczących wyznaczania osiadania (Janbu, Buisman, Soft soil, z wykorzystaniem wskaźnika lub współczynnika ściśliwości, osiadanie wtórne według Lade‘go).
●  Obliczenia mogą być wykonywane zgodnie z normami EN 1997-1, LRFD lub metodami klasycznymi (współczynnik bezpieczeństwa, stany graniczne).
●  EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych.
●  EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych.
●  Wymiarowanie przekrojów żelbetowych zgodnie z wybranymi normami: EN 1992 (EC2), PN, BS, IS, ACI, CSN itp.
●  Wybór kształtu fundamentu: z odsadzką, schodkowe, kołowe, osiowe i mimośrodowe i inne.
●  Automatyczne wyznaczanie wymiarów fundamentu.
●  Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego.
●  Wbudowana baza danych parametrów gruntów.
●  Dowolna liczba kombinacji obciążeń.
●  Modelowanie wody gruntowej.
●  Modelowanie podsypki piaskowo-żwirowej.
●  Analiza fundamentów na podłożu z odpływem, bez odpływu lub podłożu nieściśliwym.
●  Pochyła podstawa fundamentu.
●  Wyznaczanie wykresów naprężeń pod fundamentem na skutek połączonego zginania i rozciągania/ściskania.
●  Analiza osiadania z wykorzystaniem modułu edometrycznego, opisanego za pomocą krzywej edometrycznej.
●  Proste generowanie dokumentacji wynikowej z możliwością wstawiania własnych Załączników - dowolnych obrazów i tekstu.

Produkty (0)