Dane techniczne:

Opis: 
Program ten służy do wyznaczania pionowych osiadań gruntu i analizy konsolidacji w czasie spowodowanych obciążeniem powierzchniowym, np. pod nasypami, fundamentami, zaporami i innymi konstrukcjami.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu:
● Wybór stosowanej teorii analizy osiadania (Janbu, Buismann, Soft soil, za pomocą wskaźnika lub współczynnika ściśliwości, osiadania wtórnego według Ladde‘go).
● Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego.
● Wbudowana baza danych parametrów gruntów.
● Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione).
● Modelowanie fazowania robót ziemnych w obrębie jednego zadania.
● Możliwość wyznaczania i wizualizacji całkowitych wartości zmiennych lub ich przyrostów w fazach.
● Redukcja zasięgu strefy oddziaływania na podstawie teorii wytrzymałości, jako procent naprężenia geostatycznego lub z zastosowaniem teorii podłoża nieściśliwego.
● Analiza osiadania z wykorzystaniem modułu edometrycznego, opisanego za pomocą krzywej edometrycznej.
● Automatyczna analiza osiadania i naprężeń w wybranych punktach.
● Wyznaczanie osiadania poszczególnych nasypów.
Przejrzysta prezentacja wyników.
● DXF import-eksport.
● Proste generowanie dokumentacji wynikowej z możliwością wstawiania własnych Załączników - dowolnych obrazów i tekstu.