• patron serwisu

Soldis PROJEKTANT Konstrukcja ramowa - Wymiarowanie

Opis: 
Ocena konstrukcji zgodnie z wybranymi warunkami projektowymi. Moduł wykorzystuje tak zwane reguły wymiarowania, które sprawdzają zestaw warunków projektowych dla wskazanego elementu (np. Stal wg PN-90/B-03200). Reguły wymiarowania można swobodnie przypisywać do elementów prętowych oraz węzłów konstrukcji. W module dostępnych jest wiele reguł wymiarowania, które przeprowadzają kompleksową analizę według kryteriów zawartych w wybranej normie. Dodatkowo, dostępny jest zbiór reguł, które nie mają podstawy normowej (siły przekrojowe, reakcje podporowe, itd), jednak są niezwykle przydatne w codziennej pracy projektanta.

Moduł w szczególności umożliwia:
●  zarządzanie regułami wymiarowania (tworzenie, przypisywanie, grupowanie, usuwanie)
●  współpracę między modułem STATYKA a regułami wymiarowania (import/eksport danych, wyników)
●  przypisywanie wielu reguł wymiarowania do jednego elementu, dając tym samym możliwość sprawdzenia warunków z uwzględnieniem wielu norm lub alternatywych konfiguracji parametrów
●  grupowanie wielu reguł wymiarowania w jedną, powiązaną z konkretną pozycją obliczeniową (przydatne w przypadku pozycji obliczeniowych złożonych z kilku prętów, np. belki wieloprzęsłowe)
●  automatyczną aktualizację wyników przy zmianie wybranych parametrów normowych
●  automatyczną aktualizację wyników przy zmianie układu konstrukcyjnego
●  generowanie raportu zawierającego wykaz warunków projektowych wraz z procentowym wytężeniem dla wybranych reguł wymiarowania
●  odszukanie najbardziej wytężonego elementu
●  możliwość dodawania własnych reguł projektowania (gotowe przykłady, które należy zmodyfikować do swoich potrzeb)
●  określenie warunków projektowych, które muszą być spełnione w procesie optymalizacji.

W skład modułu wchodzą następujące reguły wymiarowania:
●  Stal (PN-90/B-03200)  projektowanie prętowych elementów stalowych wg PN-90/B-03200; reguła wymiarowania umożliwia ocenę wytężenia elementu wg normy PN-90/B-03200; obliczenia wykonywane są dla wszystkich wymaganych warunków projektowych, a w przypadku ich przekroczenia wskazuje miejsce i podaje szczegółowy tok obliczeń; komponent obsługuje komplet profili dostępnych w katalogach branżowych; profile mogą być zdefiniowane zarówno jako pojedyncze jak i złożone, otwarte lub zamknięte (również profile klasy czwartej); reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z modułami STATYKA oraz WYMIAROWANIE, co zapewnia automatyczny import wyników obliczeń statycznych oraz wszystkich niezbędnych charakterystyk przekroju oraz materiału
●  Stal (PN-EN 1993)  projektowanie prętowych elementów stalowych wg EN 1993-1-1:2005+AC:2006; reguła wymiarowania umożliwia ocenę wytężenia elementu wg normy EN 1993-1-1:2005+AC:2006; obliczenia wykonywane są dla wszystkich wymaganych warunków projektowych, a w przypadku ich przekroczenia wskazuje miejsce i podaje szczegółowy tok obliczeń; komponent obsługuje komplet profili dostępnych w katalogach branżowych; profile mogą być zdefiniowane zarówno jako pojedyncze jak i złożone, otwarte lub zamknięte (również profile klasy czwartej); reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z modułami STATYKA oraz WYMIAROWANIE, co zapewnia automatyczny import wyników obliczeń statycznych oraz wszystkich niezbędnych charakterystyk przekroju oraz materiału
●  Stal - węzły (PN-EN 1993)  projektowanie węzłów w konstrukcjach stalowych zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8; moduł zawiera kolekcję reguł wymiarowania, które przeprowadzają kompleksową analizę połączeń według kryteriów zawartych w normie; każda reguła dedykowana jest do innego rodzaju połączenia dzięki czemu definicja węzła jest bardzo szybka, a interpretacja wyników bardzo łatwa; wszystkie reguły połączeń są w pełni zintegrowane z modułem STATYKA zapewniając automatyczny import sił przywęzłowych oraz charakterystyk elementów dochodzących do węzła; geometria węzła wizualizowana jest na bieżąco z jednoczesnym sprawdzeniem jej poprawności; po wykonaniu analizy możliwe jest utworzenie raport zawierającego szczegółowe wyniki
●  Żelbet (PN-B-03264:2002)  projektowanie prętowych elementów żelbetowych wg PN-B-03264:2002; procedura automatycznie dobiera zbrojenie podłużne i poprzeczne zgodnie z normą PN-90-03264:2002; weryfikacja dokonywana jest na podstawie wszystkich niezbędnych warunków projektowych SGN i SGU; wymiarowaniu mogą podlegać wszystkie dostępne w programie przekroje (prostokąt, koło, (dwu)teownik, ceownik, zetownik itd.), a zaproponowane zbrojenie może być dowolnie dostosowane do wymagań konstrukcyjnych (pręty odgięte, nieciągłość zbrojenia); reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z modułami STATYKA oraz WYMIAROWANIE, co zapewnia import wyników obliczeń statycznych oraz wszystkich niezbędnych charakterystyk przekroju oraz materiału
●  Żelbet - płyta (PN-B-03264)  projektowanie jednokierunkowo zbrojonych płyt żelbetowych wg PN-B-03264:2002; procedura automatycznie dobiera dla pasma płyty zbrojenie podłużne zgodnie z normą PN-90-03264:2002; weryfikacja dokonywana jest na podstawie wszystkich niezbędnych warunków projektowych SGN i SGU, a zaproponowane zbrojenie może być dowolnie dostosowane do wymagań konstrukcyjnych (pręty odgięte, nieciągłość zbrojenia); reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z modułami STATYKA oraz WYMIAROWANIE, co zapewnia import wyników obliczeń statycznych oraz wszystkich niezbędnych charakterystyk przekroju oraz materiału
●  Żelbet (PN-EN 1992:2008)  projektowanie prętowych elementów żelbetowych wg PN-EN 1992:2008; procedura automatycznie dobiera zbrojenie podłużne i poprzeczne zgodnie z normą PN-EN 1992:2008; weryfikacja dokonywana jest na podstawie wszystkich niezbędnych warunków projektowych SGN i SGU; wymiarowaniu mogą podlegać wszystkie dostępne w programie przekroje (prostokąt, koło, (dwu)teownik, ceownik, zetownik itd.), a zaproponowane zbrojenie może być dowolnie dostosowane do wymagań konstrukcyjnych (pręty odgięte, nieciągłość zbrojenia); reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z modułami STATYKA oraz WYMIAROWANIE, co zapewnia import wyników obliczeń statycznych oraz wszystkich niezbędnych charakterystyk przekroju oraz materiału
●  Żelbet - płyta (PN-EN 1992)  projektowanie prętowych elementów żelbetowych wg PN-EN 1992:2008; procedura automatycznie dobiera dla pasma płyty zbrojenie podłużne zgodnie z normą PN-EN 1992:2008; weryfikacja dokonywana jest na podstawie wszystkich niezbędnych warunków projektowych SGN i SGU, a zaproponowane zbrojenie może być dowolnie dostosowane do wymagań konstrukcyjnych (pręty odgięte, nieciągłość zbrojenia); reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z modułami STATYKA oraz WYMIAROWANIE, co zapewnia import wyników obliczeń statycznych oraz wszystkich niezbędnych charakterystyk przekroju oraz materiału
●  Drewno (PN-B-03150)  projektowanie prętowych elementów drewnianych wg PN-B-03150:2000; reguła wymiarowania umożliwia ocenę wytężenia elementu wg normy PN-B-03150:2000; obliczenia wykonywane są dla wszystkich wymaganych warunków projektowych, a w przypadku ich przekroczenia wskazuje miejsce i podaje szczegółowy tok obliczeń; reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z modułami STATYKA oraz WYMIAROWANIE, co zapewnia automatyczny import wyników obliczeń statycznych oraz wszystkich niezbędnych charakterystyk przekroju oraz materiału
●  Drewno (PN-EN 1995)  projektowanie prętowych elementów drewnianych wg EN 1995:2010; reguła wymiarowania umożliwia ocenę wytężenia elementu wg normy EN 1995:2010; obliczenia wykonywane są dla wszystkich wymaganych warunków projektowych, a w przypadku ich przekroczenia wskazuje miejsce i podaje szczegółowy tok obliczeń; reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z modułami STATYKA oraz WYMIAROWANIE, co zapewnia automatyczny import wyników obliczeń statycznych oraz wszystkich niezbędnych charakterystyk przekroju oraz materiału
●  Fundamenty (PN-81/B-03020)  projektowanie fundamentów bezpośrednich wg PN-81/B-03020; procedura umożliwia analizę stóp (prostokątna, schodkowa, trapezowa, kielichowa) oraz ław fundamentowych; weryfikacja dokonywana jest na podstawie wszystkich niezbędnych warunków projektowych SGN i SGU (nośność podłoża, odrywanie, obrót, poślizg, zbrojenie główne oraz osiadanie); reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z modułami STATYKA oraz WYMIAROWANIE, co zapewnia import wyników obliczeń statycznych oraz wszystkich niezbędnych charakterystyk przekroju słupa
●  Fundamenty (PN-EN 1997)  projektowanie fundamentów bezpośrednich wg PN-EN 1997; procedura umożliwia analizę stóp (prostokątna, schodkowa, trapezowa, kielichowa) oraz ław fundamentowych; weryfikacja dokonywana jest na podstawie wszystkich niezbędnych warunków projektowych SGN i SGU (nośność podłoża, odrywanie, obrót, poślizg, zbrojenie główne oraz osiadanie); reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z modułami STATYKA oraz WYMIAROWANIE, co zapewnia import wyników obliczeń statycznych oraz wszystkich niezbędnych charakterystyk przekroju słupa
●  Krótki wspornik (PN-B-03264:2002)  krótki wspornik wg PN-B-03264:2002; procedura umożliwia obliczenie zbrojenia wsporników prostokątnych i trapezowych obciążonych na krawędzi górnej lub pośrednio na wysokości; algorytm sprawdza warunki nośności zbrojenia głównego oraz strzemion pionowych i poziomych; reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z modułami STATYKA oraz WYMIAROWANIE, co zapewnia import wyników obliczeń statycznych oraz wszystkich niezbędnych charakterystyk przekroju oraz materiału
●  Mury (PN-EN 1996)  mur obciążony głównie pionowo wg PN-EN-1996; procedura umożliwia obliczenie nośności niezbrojonej ściany murowej obciążonej głównie pionowo; weryfikacja dokonywana jest we wszystkich przekrojach charakterystycznych z uwzględnieniem niezbędnych warunków projektowych (smukłość, ściskanie ze zginaniem); reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z modułami STATYKA oraz WYMIAROWANIE, co zapewnia import wyników obliczeń statycznych oraz wszystkich niezbędnych do wymiarowania parametrów konstrukcji z modelu obliczeniowego
●  Mury - obciążenia skupione (PN-EN 1996)  mur obciążony siłą skupioną wg PN-EN-1996; procedura umożliwia obliczenie nośności ściany murowej pod obciążeniem skupionym; algorytm sprawdza warunek nośności ściany na docisk; reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z modułami STATYKA oraz WYMIAROWANIE, co zapewnia import wyników obliczeń statycznych
●  Przemieszczenia dopuszczalne  sprawdzenie warunku przemieszczeń (obrotu); prosty w obsłudze, a zarazem wyjątkowo przydatny algorytm oceny deformacji elementu/układu, który pozwala na weryfikację przemieszczeń składowych, wypadkowych oraz kątów obrotów dla wybranych punktów na długości pręta i wskazanej kombinacji obciążenia; procedura znajduje częste zastosowanie przy określaniu ograniczeń projektowych dla zadania optymalizacji
●  Naprężenia dopuszczalne  projektowanie elementu prętowego na podstawie naprężeń dopuszczalnych; procedura przeprowadza ocenę wytężenia elementu stosując podejście naprężeń dopuszczalnych z rozróżnieniem na ściskanie i rozciąganie; domyślnie wartości graniczne naprężenia odczytywane są z właściwości materiału, jednak mogą one zostać dowolnie zmodyfikowane; algorytm znajduje zastosowanie w sytuacjach gdy stateczność elementu nie ma wpływu na wymiarowanie
●  Siły przekrojowe  analiza sił przekrojowych w elemencie prętowym; procedura przeprowadza ocenę wytężenia elementu na podstawie sił przekrojowych (N, Tx, My, Ty, Mx); nośność elementu może zostać zdefiniowana w zależności od znaku siły; procedura znajduje zastosowanie każdorazowo, gdy nośność elementu określona jest wprost (np. dane producenta, katalogi) bez podawania szczegółowego toku obliczeń (łączniki, połączenia, cięgna itd.)
●  Reakcje podporowe  analiza reakcji podporowych; bardzo przydatna procedura określająca wytężenie elementów kotwiących oraz podporowych na podstawie reakcji; najczęstsze zastosowanie obejmuje definicję nośności fundamentów, łożysk oraz kotew; procedura pozwala na rozróżnienie dopuszczalnej wartości reakcji w zależności od jej znaku, co znajduje praktyczne zastosowanie przy definiowaniu nośności fundamentów z uwzględnieniem ich odrywania oraz braku symetrii
●  Własne reguły  dodawanie własnych procedur obliczeniowych; środowisko programu umożliwia oprogramowanie dowolnego algorytmu oceny elementu prętowego oraz węzłowego i dodanie go jako nowej reguły wymiarowania; dostępna jest kompletną dokumentację, która krok po kroku przeprowadza przez proces tworzenia i instalowania; dodatkowo, kod procedur REAKCJE PODPOROWE, NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE, PRZEMIESZCZENIA DOPUSZCZALNE i SIŁY PRZEKROJOWE jest otwarty i może służyć jako baza do dalszej implementacji (reguły instalują się domyślnie wraz z programem).

Produkty (0)