Oczyszczalnia ścieków ROTH MICRO-STEP TWINBLOC (4)

Dane techniczne:

Rodzaj oczyszczalni : biologiczna, z osadem czynnym oraz SBR
Stopień redukcji zanieczyszczeń [%] : BZT5 < 40 mg O2/dm3; ChZT < 150 mg O2/dm3; zawiesiny ogólne < 50 mg/dm3; azot ogólny < 30 mg N/dm3; fosfor ogólny < 5 mg P/dm3
Maks. liczba mieszkańców M : 4
Przepustowość [m³/d] : 0,6
Objętość jednostkowa [m³/M] : 0,550
Objętość osadnika wstępnego [m³] : 2,2
Objętość komory napowietrzania  [m³] : 2,0
Objętość osadnika wtórnego [m³] : 1
Wymiary zbiorników (dł./szer./wys.) [mm] : 2440/2300/1350
Masa zbiornika [kg] : 220
Materiał zbiornika : polietylen (PE)
Wysokość od dna do podstawy dopływu [mm] : 1370
Wysokość od dna do odpływu ścieków [mm] : 1200
Średnica dopływu [mm] : DN 100
Średnica odpływu [mm] : DN 100
Powierzchnia zabudowy [m²] : 12,74 (zbiornik)
Wymagane odległości zbiorników [m] : min. 15 od studni, min. 2 od granicy działki/ulicy, min. 3 od drzew, bezpośrednio przy domu, gdy oczyszczalnia podłączona jest do domowego systemu odpowietrzania wyprowadzonego min. 0,6 m powyżej kalenicy dachu
Odległość wylotu oczyszczonej wody od studni [m] : min. 30
Posadowienie zbiorników  [m] : w gruntach kategorii A i B; wymiary wykopu powinny być większe o 60 cm z każdej strony w stosunku do wymiarów zbiornika, przy posadowieniu zbiornika w wykopie należy uwzględnić głębokość przemarzania gruntu (60-80 cm); warstwa gruntu przykrywająca ma
Włazy rewizyjne [mm] : H = 700, DN 600 oraz przedłużenie włazu H = 500, DN 660
Wywóz osadu : kontrola 2 razy w roku, dopuszcza się maks. wypełnienie osadem do 50% wysokości napełnieniowej osadnika wstępnego
Gwarancja  : zbiornik 10 lat, pozostałe wyposażenie 2 lata
Normy, atesty, certyfikaty : EN 12566-3
Opis: 

Zestaw Micro-Step Twinbloc dla 4 mieszkańców składa się ze zbiornika Twinbloc podzielonego ścianami separującymi strefy: wstępnego oczyszczania, biologiczną i wtórnego oczyszczania. W skład zestawu wchodzą ponadto: regulator Micro-Step Unit o funkcjach: cyklicznego włączania dmuchawy – funkcja zegara sterującego, cyklicznego włączania recyrkulacji osadu, komunikowania o zakłóceniach i serwisie, archiwizacji komunikatów o błędach, wyświetlania ilości roboczogodzin dmuchawy. Na oprzyrządowanie dodatkowe urządzenia składają się szafka sterownicza i węże powietrzne. Oczyszczalnie działają wg dwóch technologii: oczyszczania osadem czynnym oraz SBR i składają się z 3 komór oczyszczania:
●  Strefy wstępnego oczyszczania ze zbiornikiem na osad i ze sterowanym cyklicznie układem transportowania do dalszych komór oczyszczania; w strefie tej następuje oddzielenie substancji osadzających się od pozostałych ścieków. Komora wstępnego oczyszczania stanowi jednocześnie obszar buforowy dla tymczasowo występujących większych ilości ścieków, na przykład po kąpieli w wannie lub w wyniku krótkotrwałego zwiększenia liczby użytkowników oczyszczalni.
●  Strefy biologicznej z napowietrzaczem rurowym i generatorem biomasy oraz układem recyrkulacji osadu do strefy wstępnego oczyszczania. Przez napowietrzacz rurowy umiejscowiony na dnie zbiornika, ścieki cyklicznie kilka razy dziennie poddawane są natlenianiu, co zapewnia stymulację i tworzenie się mikroorganizmów. Dodatkowy generator biomasy zapewnia wysoką populację mikroorganizmów, a tym samym wysoką wydajność oczyszczania ścieków. Zbędna masa czynna recyrkuluje ponownie ze strefy biologicznej do strefy wstępnego oczyszczania. Napowietrzanie i uruchomienie podnośników cieczy następuje poprzez zoptymalizowaną pod względem energii sprężarkę membranową. Funkcje te są regulowane przez układ sterowania UNIT.
●  Strefy wtórnego oczyszczania z rurą separatora jako dodatkowym układem oczyszczania. Procesy w tej strefie przebiegają dwustopniowo:  w 1. etapie następuje sedymentacja biomasy; ponieważ komora ta nie jest napowietrzana, substancje mogą bez problemu osadzać się na dnie;  2. etap oczyszczania opiera się na procesie zachodzącym w tzw. rurze separacyjnej, która w pierwszej kolejności odprowadza oczyszczone ścieki, a następnie doprowadza je do odpływu lub do strefy infiltracji. Pozostająca w nadmiarze biomasa (osad czynny) jest odprowadzana ze strefy wtórnego oczyszczania i recyrkuluje do strefy wstępnego oczyszczania kilka razy w tygodniu.