• patron serwisu
Liczba porównywanych produktów:
22 z działu

Programy do geotechniki


 

Nazwa

Producent

Opis

Program stosowany do projektowania i analizy stateczności zboczy, skarp, nasypów, ścian oporowych, obudów wykopów i innych. Stateczność zbocza może być sprawdzana z zastosowaniem kołowej powierzchni poślizgu (dostępne metody: Bishopa, Felleniusa/Pettersona, Janbu, Morgensterna-Price'a i Spencera) lub łamanej powierzchni poślizgu (metody: Sarmy, Janbu, Morgensterna-Price'a i Spencera).Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1024×768 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 1.5, port USB.Podstawowe funkcje oraz możliwości programu:■  Obliczenia mogą być wykonywane zgodnie z normami EN 1997-1, LRFD lub metodami klasycznymi (współczynnik bezpieczeństwa, stany graniczne).■  EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych.■  EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych.■  Obliczanie stateczności wewnętrznej (obrót, przesunięcie, nośność podłoża gruntowego).■  Proste modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego i geometrii zbocza.■  Wbudowana baza danych parametrów gruntów.■  Szybka i niezawodna optymalizacja powierzchni poślizgu (kołowej lub łamanej).■  Definiowanie ograniczeń przebiegu płaszczyzny poślizgu.■  Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione).■  Dowolna liczba poziomów kotwienia.■  Modelowanie wody w postaci zwierciadła wody gruntowej lub izolinii ciśnienia porowego.■  Możliwość uwzględnienia gwałtownego obniżenia wody gruntowej.■  Dowolna liczba faz budowy (wykopy, nasypy).■  Możliwość wykonania wielu obliczeń dla każdej z faz budowy.■  Proste modelowanie elementów sztywnych.■  Obciążenia sejsmiczne (Mononobe-Okabe, Arrango, normy chińskie)■  Możliwość uwzględnienia foliacji gruntu.■  Możliwość definiowania zbrojenia gruntu.■  Analiza z zastosowaniem parametrów efektywnych i całkowitych (uogólnionych).■  DXF import-eksport.

Program stosowany do projektowania fundamentów bezpośrednich poddanych dowolnym obciążeniom. Wyznacza nośność pionową i poziomą oraz osiadanie i obrót fundamentów bezpośrednich, a także przeprowadza wymiarowanie zbrojenia podłużnego i zbrojenia na ścinanie (przebicie).Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1024×768 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 1.5, port USB.Podstawowe funkcje oraz możliwości programu:■  Szeroki wybór teorii obliczeniowych (EC2, PN, IS, Brinch-Hansen).■  Szeroki wybór teorii dotyczących wyznaczania osiadania (Janbu, Buisman, Soft soil, z wykorzystaniem wskaźnika lub współczynnika ściśliwości, osiadanie wtórne według Lade'go).■  Obliczenia mogą być wykonywane zgodnie z normami EN 1997-1, LRFD lub metodami klasycznymi (współczynnik bezpieczeństwa, stany graniczne).■  EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych.■  EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych.■  Wymiarowanie przekrojów żelbetowych zgodnie z wybranymi normami: EN 1992 (EC2), PN, BS, IS, ACI, CSN itp.■  Wybór kształtu fundamentu: z odsadzką, schodkowe, kołowe, osiowe i mimośrodowe i inne.■  Automatyczne wyznaczanie wymiarów fundamentu.■  Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego.■  Wbudowana baza danych parametrów gruntów.■  Dowolna liczba kombinacji obciążeń.■  Modelowanie wody gruntowej.■  Modelowanie podsypki piaskowo-żwirowej.■  Analiza fundamentów na podłożu z odpływem, bez odpływu lub podłożu nieściśliwym.■  Pochyła podstawa fundamentu.■  Wyznaczanie wykresów naprężeń pod fundamentem na skutek połączonego zginania i rozciągania/ściskania.■  Analiza osiadania z wykorzystaniem modułu edometrycznego, opisanego za pomocą krzywej edometrycznej.

Program stosowany do projektowania pojedynczych pali. Umożliwia obliczanie nośności pionowej oraz poziomej pali pojedynczych ściskanych lub wyciąganych oraz wyznaczanie osiadania pali.Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1024×768 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 1.5, port USB.Podstawowe funkcje oraz możliwości programu:■  Obliczenia nośności pionowej pali:- Tomlinson- NAVFAC DM 7.2- Metoda naprężeń efektywnych■  Analiza osiadań:- Liniowa krzywa obciążeniowa (Poulos)- Nieliniowa krzywa obciążeniowa (Masopust)■  EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych.■  EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych.■  EN 1997 – uwzględnienie wpływu technologii realizacji pala.■  Obliczanie krzywej obciążeń granicznych za pomocą metody elementów skończonych oraz parametrów odkształceniowych gruntu.■  Możliwość uwzględnienia technologii realizacji.■  Dowolne kształty przekrojów poprzecznych pala (czworokątny, kołowy, przekrój-I, krzyżowy).■  Możliwość różnicowania średnicy pali o przekroju kołowym wraz z głębokością.■  Wyznaczanie modułu reakcji gruntu według teorii: Vesic’a, Mattlock’a i Rees’a, CSN lub wprowadzanie wartości własnych przez użytkownika.■  Definiowanie ujemnego tarcia na pobocznicy.■  Wymiarowanie przekrojów żelbetowych zgodnie z wybranymi normami: EN 1992 (EC2), PN, BS, IS, AS, CSN itp.

Program ten służy do wyznaczania pionowych osiadań gruntu i analizy konsolidacji w czasie, spowodowanych obciążeniem powierzchniowym, np. pod nasypami, fundamentami, zaporami i innymi konstrukcjami.Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1024×768 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 1.5, port USB.Podstawowe funkcje oraz możliwości programu:■  Wybór stosowanej teorii analizy osiadania (Janbu, Buismann, Soft soil, za pomocą wskaźnika lub współczynnika ściśliwości, osiadania wtórnego według Ladde'go).■  Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego.■  Wbudowana baza danych parametrów gruntów.■  Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione).■  Modelowanie fazowania robót ziemnych w obrębie jednego zadania.■  Możliwość wyznaczania i wizualizacji całkowitych wartości zmiennych lub ich przyrostów w fazach.■  Redukcja zasięgu strefy oddziaływania na podstawie teorii wytrzymałości, jako procent naprężenia geostatycznego lub z zastosowaniem teorii podłoża nieściśliwego.■  Analiza osiadania z wykorzystaniem modułu edometrycznego, opisanego za pomocą krzywej edometrycznej.■  Automatyczna analiza osiadania i naprężeń w wybranych punktach.■  Wyznaczanie osiadania poszczególnych nasypów.■  Przejrzysta prezentacja wyników.■  DXF import-eksport.

Zbiór programów do projektowania i analizy różnorodnych konstrukcji geotechnicznych z wykorzystaniem norm polskich oraz europejskich.Programy dostępne są osobno lub w postaci pakietu, w skład którego wchodzą: Stratygrafia 3D, Badania geotechniczne, MES, Tunel, Przepływ wody, Konsolidacja, Stateczność zbocza, Stateczność zbocza skalnego, Pal, Pale CPT, Grupa pali, Fundament bezpośredni, Grunty zbrojone, Nasypy zbrojone, Przyczółek, Ściana projekt, Ściana analiza, Gabion, Ściana oporowa, Ściana kątowa, Gwoździe, Belka, Płyta, Teren, Parcie, Osiadanie, Wyrobisko i inne. Cechuje je jednolite środowisko graficzne oraz możliwość wymiany danych poprzez schowek. Wszystkie programy mają polską wersję językową, a także wbudowaną pomoc interaktywną w języku polskim, dostępną z każdego miejsca programu poprzez wciśnięcie klawisza F1.Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1024×768 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 1.5, port USB.Najważniejsze funkcjeDzięki zastosowaniu metod analitycznych jak i metody elementów skończonych, istnieje możliwość wykonania analizy, projektów oraz wymiarowania, m.in.:■  murów oporowych, ścian oporowych masywnych i kątowych oraz prefabrykowanych■  ścian głębokich wykopów (ściany szczelinowe, berlińskie, palościanki oraz ściany z grodzic)■  fundamentów bezpośrednich, płyt fundamentowych i pali■  gruntów zbrojonych, gabionów, konstrukcji gwoździowanych■  stateczności zboczy i stateczności zboczy skalnych■  tuneli wykonywanych metodami odkrywkowymi i klasycznymi (w tym w szczególności metodą konwencjonalną, tzw. Nową metodą austriacką)■  osiadań lub konsolidacji (MES)■  ustalonego i nieustalonego przepływu wody (MES).Nowością w programach GEO5 jest możliwość budowania modeli geologicznych 3D oraz tworzenia dokumentacji geotechnicznych.

Program wykorzystujący metodę elementów skończonych, umożliwia analizę szerokiej gamy zagadnień geotechnicznych, tj. osiadania terenu, głębokie wykopy (ściany szczelinowe, palisady, ścianki berlińskie itp.), stateczność skarp i zboczy, tunele oraz wiele innych. Program oferuje szereg modeli materiałowych gruntów, a także różnorodne elementy konstrukcyjne (belki, kotwy, rozpory, geotekstylia, geosiatki itp.). Wykorzystywany jest do wyznaczania przemieszczeń, sił wewnętrznych w elementach konstrukcyjnych, naprężeń, odkształceń i stref plastycznych w masywie gruntowym oraz innych zmiennych w każdej fazie budowy.W połączeniu z modułami uzupełniającymi program umożliwia także analizę tuneli wykonywanych metodą konwencjonalną (NATM), analizę ustalonego lub nieustalonego przepływu wody oraz analizę konsolidacji.Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1024×768 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 1.5, port USB.Najważniejsze funkcje oraz możliwości programu:■  Szeroki wybór współcześnie stosowanych modeli materiałowych:- model sprężysty- model sprężysty modyfikowany- model Mohra-Coulomba- model Mohra-Coulomba Modyfikowany z uwzględnieniem wzmocnienia/osłabienia- model Druckera-Pragera- model Cam Clay- model hypoplastyczny dla iłów.■  Szeroki wybór typowych elementów konstrukcyjnych:- ściany szczelinowe, palisady, ściany berlińskie lub żelbetowa obudowa tunelu modelowane są za pomocą elementów belkowych z wbudowanymi katalogami profili i materiałów- kotwy- rozpory- zbrojenie (geotekstylia, geosiatki).■  Elementy kontaktowe na styku konstrukcji i gruntu uwzględniające nieliniową zależność naprężenie-przemieszczenie.■  Modelowanie dowolnej liczby faz budowy w celu uwzględnienia faz wykonawczych.■  Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe oraz liniowe) może być dodana w każdej fazie budowy.■  Warunki brzegowe generowane są automatycznie lub definiowane ręcznie w wybranych punktach lub liniach.■  Zwierciadło wody gruntowej może być zdefiniowane przez użytkownika lub wyznaczone w module GEO5 MES – Przepływ wody i importowane poprzez GeoSchowek.■  Każdy model materiałowy może być zastosowany zarówno w warunkach z odpływem jak i bez odpływu.■  W każdej fazie budowy istnieje możliwość przeprowadzenia analizy stateczności z uwzględnieniem obciążeń statycznych lub sejsmicznych w celu wyznaczenia bieżącego współczynnika stateczności.■  Szeroki wybór zmiennych (osiadania, naprężenia, odkształcenia, strefy plastyczne, ciśnienia porowe itp.) przedstawiany jest zarówno na modelu odkształconym jak i nieodkształconym.■  Dostępna jest także prezentacja sił wewnętrznych i przemieszczeń elementów konstrukcyjnych.■  Obserwacja zmian wartości poszczególnych zmiennych w wybranych punktach możliwa jest dzięki wykorzystaniu monitorów i wykresów.■  Automatyczny generator siatki wyświetla ostrzeżenia wskazujące problematyczne elementy topologii.■  Rozmiar elementów siatki można dostosować za pomocą zagęszczeń punktowych, liniowych oraz dowolnych.■  Program umożliwia import oraz eksport DXF.

Program stosowany do analizy i projektowania tuneli, w szczególności wykonywanych metodą konwencjonalną (NATM). Moduł ten zawiera specjalistyczne narzędzia do definiowania obudowy tunelu, obszarów wzmocnionych za pomocą systemów kotwienia (kotwy iniekcyjne i skalne) lub z zastosowaniem iniekcji. Współczynnik relaksacji przypisany każdej fazie budowy umożliwia uwzględnienie efektu 3D przy modelowaniu wykopu.Tunel jest modułem uzupełniającym programu MES, służącego do analizy różnorodnych zagadnień geotechnicznych.Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1024×768 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 1.5, port USB.Najważniejsze funkcje oraz możliwości programu:■  Dwie możliwości modelowania obudowy (Elementy belkowe - 1D lub standardowe elementy 2D).■  Możliwość definiowania geometrii obudowy w oddzielnym pre-procesorze z wykorzystaniem danych w formatach zewnętrznych (takich jak DXF).■  Proste wprowadzanie obudowy do modelu masywu gruntowego/skalnego – korekta topologii oraz generowanie siatki elementów skończonych są w pełni automatyczne.■  Dowolna liczba faz budowy.■  Zastosowanie współczynnika relaksacji do modelowania efektu 3D przy realizacji wykopu.■  Definiowanie przegubów na końcach elementów belkowych.■  Definiowanie obciążeń temperaturowych na elementach belkowych.■  Możliwość uwzględnienia pełzania gruntu.■  Uwzględnianie skurczu obudowy.■  Analiza obudowy docelowej poprzez zmianę parametrów geometrycznych (elementy 1D) lub poprzez zmianę parametrów obudowy pierwotnej w celu umożliwienia transferu naprężeń (elementy 2D).■  Definiowanie punktów monitoringu w dowolnym miejscu modelu.■  Graficzna prezentacja dystrybucji sił wewnętrznych w aktywnych elementach obudowy.■  Automatyczne generowanie kotew utwierdzonych w obudowie.■  Definiowanie kotwienia w postaci obszaru wzmocnienia masywu gruntowego (obszar kotwiony).

Program stosowany do projektowania i analizy dowolnego kształtu płyt fundamentowych na podłożu sprężystym z zastosowaniem Metody Elementów Skończonych (MES).Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1024×768 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 1.5, port USB.Podstawowe funkcje oraz możliwości programu:■  Automatyczna generacja siatki elementów skończonych z możliwością lokalnego zagęszczania wokół punktów lub linii.■  Modelowanie podłoża gruntowego i fundamentu palowego pod płytą.■  Modelowanie podpór punktowych i liniowych (sztywnych lub sprężystych).■  Podłoże gruntowe Winklera-Pasternaka (parametry podłoża – C1, C2).■  Proste wprowadzanie elementów belkowych za pomocą parametrów przekroju.■  Modelowanie obciążenia wynikającego z sił i przemieszczeń wymuszonych.■  Dowolna liczba stanów obciążeniowych i kombinacji obciążeń.■  Automatyczny generator kombinacji obciążeń według EN 1990.■  Wymiarowanie zbrojenia (przy zginaniu i ścinaniu).■  DXF import-eksport.

Program służy do projektowania obudów głębokich wykopów (tj. ścianki szczelne, ściany szczelinowe, ścianki berlińskie, palisady i inne) metodą parć zależnych. Program modeluje rzeczywistą pracę konstrukcji w kolejnych fazach budowy, wyznacza jej przemieszczenia, siły wewnętrzne i wykonuje wymiarowanie konstrukcji ściany (stal, żelbet, drewno).Ponadto program przeprowadza sprawdzenie stateczności wewnętrznej układu kotwienia oraz wyznacza nośności kotew.Podstawowe obliczenia zagłębienia ściany w gruncie, sił wewnętrznych i wymiarowanie można także wykonać w programie GEO5 – Ściana projekt.Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1024×768 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 1.5, port USB.Podstawowe funkcje oraz możliwości programu:■  Zastosowanie metody parć zależnych (nieliniowy model sprężysto-plastyczny), tzn. wartość parcia oddziałującego na konstrukcję zależy od jej odkształcenia.■  Różnorodność dostępnych, predefiniowanych typów konstrukcji:- Palisady (ściany ciągłe i nieciągłe)- Ścianki berlińskie – profile stalowe (I, HEB)- Ścianki  szczelne  (Skyline, Arcelor Mittal, Vítkovice Steel, Agastyl, ThyssenKrupp, Gerdau, Bethlehem Steel, Mer Lion Metals)- Ściany żelbetowe prostokątne (ściany szczelinowe)- Palisady drewniane- Inne – możliwość definiowania własnych parametrów przekrojów.■  Projektowanie ścian wspornikowych, kotwionych i rozpieranych (rozpory, stropy).■  Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego.■  Wbudowana baza danych parametrów gruntów.■  Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione).■  Dowolna liczba sił dodatkowych w postaci sił skupionych lub momentów zginających.■  Modelowanie wody gruntowej przed i za konstrukcją.■  Dowolny kształt terenu za konstrukcją.■  Dowolna liczba faz budowy.■  Definiowanie dowolnej liczby poziomów kotwienia, rozparcia lub podpór sprężystych.■  Modelowanie przypór gruntowych przed konstrukcją.■  Sprawdzenie stateczności wewnętrznej poziomów kotwienia.■  Wbudowana baza kotew:- Iniekcyjne, prętowe (VSL, Dywidag)- Iniekcyjne, cięgnowe (VSL, Dywidag)- Śrubowe (Helical Anchors Ltd, Chance, MacLean)- Bierne, prętowe (VSL, Minova)- Bierne z płytą kotwiącą.■  Wyznaczanie nośności kotew.■  Analiza kotew biernych i gwoździ.■  Analiza według teorii stanów granicznych lub współczynnika bezpieczeństwa.■  Wybór metody wyznaczania modułu reakcji poziomej gruntu (Schmitt, Ménard, Chadeisson i in.).■  Możliwość definiowania nieliniowego rozkładu modułu reakcji gruntu.■  Automatyczna lub manuala iteracja modułu reakcji podłoża.■  EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych.■  EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych.■  Analiza z zastosowaniem parametrów efektywnych i całkowitych (uogólnionych).■  Obciążenia sejsmiczne (Mononobe-Okabe, Arrango, normy chińskie).■  Weryfikacja stateczności dna wykopu (wypór, odwodnienie).■  Możliwość uwzględnienia minimalnego parcia do wymiarowania.■  Wykresy sił wewnętrznych i przemieszczeń dla poszczególnych faz budowy.■  Tworzenie obwiedni sił wewnętrznych dla wybranych faz budowy.■  Wymiarowanie przekrojów żelbetowych, stalowych i drewnianych według rożnych norm (EC, PN, BS, SNiP, CSN, normy chińskie i in.).

Program wykorzystywany jest do projektowania wspornikowych obudów wykopów lub wstępnej analizy obudów rozpieranych. Może mieć zastosowanie do obliczeń konstrukcji takich jak: ściany szczelinowe, ścianki berlińskie, palisady, ściany z grodzic stalowych i in. Wyznacza zagłębienie ściany poniżej dna wykopu, siły wewnętrzne i siły w kotwieniu. Program przeprowadza też wymiarowanie przekrojów żelbetowych, stalowych i drewnianych.Ostateczny projekt i analiza obudów wykopów rozpieranych lub kotwionych wielopoziomowo powinien być wykonywanyw programie GEO5 – Ściana analiza.Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1024×768 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 1.5, port USB.Podstawowe funkcje oraz możliwości programu:■  Różnorodność dostępnych, predefiniowanych typów konstrukcji:- Palisady (ściany ciągłe i nieciągłe)- Ścianki berlińskie – Profile stalowe (I, HEB)- Ścianki szczelne: (Arcelor Mittal, Vítkovice Steel, Agastyl, ThyssenKrupp, Gerdau, Bethlehem Steel, Mer Lion Metals)- Ściany żelbetowe prostokątne (ściany szczelinowe)- Palisady drewniane- Inne – możliwość definiowania własnych parametrów przekrojów.■  Redystrybucja parć – EAB, LRFD.■  Zwiększone parcie czynne i parcie spoczynkowe.■  Analiza parć gruntu z zastosowaniem parametrów efektywnych i całkowitych (uogólnionych).■  Możliwość uwzględnienia minimalnego parcia do wymiarowania.■  Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego.■  Wbudowana baza danych parametrów gruntów.■  Analiza według EN 1997-1, LRFD lub z zastosowaniem podejścia klasycznego (stany graniczne, współczynnik bezpieczeństwa).■  EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych.■  EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych.■  Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione).■  Dowolna liczba sił dodatkowych w postaci sił skupionych lub momentów zginających.■  Modelowanie wody gruntowej przed i za konstrukcją.■  Dowolny kształt terenu za konstrukcją.■  Dowolna liczba faz budowy.■  Definiowanie dowolnej liczby poziomów rozparcia.■  Obciążenia sejsmiczne (Mononobe-Okabe, Arrango, normy chińskie).■  Wymiarowanie przekrojów żelbetowych, profili i grodzic stalowych oraz przekrojów drewnianych według rożnych norm (EC, PN, BS, SNiP, CSN, normy chińskie i in.).

Program do analizy i projektowania kątowych ścian oporowych. Oferuje duży wybór kształtów ściany, przeprowadza obliczenia statyczne kątowych ścian oporowych oraz wymiarowanie przekrojów żelbetowych.Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1024×768 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 1.5, port USB.Podstawowe funkcje oraz możliwości programu:■  Obliczenia mogą być wykonywane zgodnie z normami EN 1997-1, LRFD lub metodami klasycznymi (współczynnik bezpieczeństwa, stany graniczne).■  EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych.■  EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych.■  Wymiarowanie przekrojów żelbetowych zgodnie z wybranymi normami: EN 1992 (EC2), PN, BS, IS, ACI, CSN itp.■  Obliczanie stateczności wewnętrznej (obrót, przesunięcie, nośność podłoża gruntowego).■  Duży wybór domyślnych kształtów konstrukcji.■  Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego.■  Wbudowana baza danych parametrów gruntów.■  Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione).■  Dowolna liczba sił dodatkowych (kotwy, ekrany zabezpieczające itp.).■  Modelowanie wody gruntowej przed i za konstrukcją.■  Dowolny kształt terenu za konstrukcją.■  Modelowanie przypór gruntowych przed konstrukcją.■  Wybór rodzaju parcia na licu konstrukcji (spoczynkowe, bierne, bierne zredukowane).■  Nowe rodzaje fundamentów pod podstawą ściany kątowej (ława fundamentowa, pale).■  Analiza z zastosowaniem parametrów efektywnych i całkowitych (uogólnionych).■  Obciążenia sejsmiczne (Mononobe-Okabe, Arrango, normy chińskie).■  Dowolna liczba faz budowy.

Program do projektowania i analizy ścian oporowych. Oferuje szeroki wybór kształtów ściany, przeprowadza obliczenia statyczne ścian oporowych oraz wymiarowanie przekrojów betonowych.Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1024×768 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 1.5, port USB.Podstawowe funkcje oraz możliwości programu:■  Obliczenia mogą być wykonywane zgodnie z normami EN 1997-1, LRFD lub metodami klasycznymi (współczynnik bezpieczeństwa, stany graniczne).■  EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych.■  EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych.■  Obliczanie stateczności wewnętrznej (obrót, przesunięcie, nośność podłoża gruntowego).■  Wymiarowanie przekrojów betonowych zgodnie z wybranymi normami: EN 1992 (EC2), PN, BS, IS, ACI, CSN itp.■  Sprawdzenie murowanych konstrukcji kamiennych (EC 6, GB 50030-2011).■  Duży wybór domyślnych kształtów konstrukcji.■  Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego.■  Wbudowana baza danych parametrów gruntów.■  Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione).■  Dowolna liczba sił dodatkowych (kotwy, ekrany zabezpieczające itp.).■  Modelowanie wody gruntowej przed i za konstrukcją.■  Możliwość uwzględnienia dowolnego (własnego) kształtu ściany oporowej.■  Dowolny kształt terenu za konstrukcją.■  Modelowanie przypór gruntowych przed konstrukcją.■  Wybór rodzaju parcia na licu konstrukcji (spoczynkowe, bierne, bierne zredukowane).■  Analiza z zastosowaniem parametrów efektywnych i całkowitych (uogólnionych).■  Obciążenia sejsmiczne (Mononobe-Okabe, Arrango, normy chińskie).■  Dowolna liczba faz budowy.■  Możliwość wykluczenia wytrzymałości betonu na rozciąganie.

Program stosowany do projektowania przyczółków mostowych oraz skrzydeł przyczółków. Umożliwia sprawdzenie przyczółku na przesów i obrót, analizę nośności podłoża fundamentowego oraz wymiarowanie przekrojów żelbetowych (także skrzydeł przyczółku).Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1024×768 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 1.5, port USB.Podstawowe funkcje oraz możliwości programu:■  Obliczenia mogą być wykonywane zgodnie z normami EN 1997-1, LRFD lub metodami klasycznymi (współczynnik bezpieczeństwa, stany graniczne).■  EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych.■  EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych.■  Wymiarowanie przekrojów żelbetowych zgodnie z wybranymi normami: EN 1992 (EC2), PN, BS, IS, ACI, CSN itp.■  Duży wybór domyślnych kształtów konstrukcji.■  Analiza skrzydeł przyczółku.■  Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego.■  Wbudowana baza danych parametrów gruntów.■  Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione).■  Dowolna liczba sił dodatkowych (kotwy, ekrany zabezpieczające itp.).■  Modelowanie wody gruntowej przed i za konstrukcją.■  Obliczanie stateczności wewnętrznej (obrót, przesunięcie, nośność podłoża gruntowego).■  Wymiarowanie odsadzek oraz dowolnych przekrojów roboczych.■  Dowolny kształt terenu za konstrukcją.■  Modelowanie przypór gruntowych przed konstrukcją.■  Wybór rodzaju parcia na licu konstrukcji (spoczynkowe, bierne, bierne zredukowane).■  Analiza z zastosowaniem parametrów efektywnych i całkowitych (uogólnionych).■  Obciążenia sejsmiczne (Mononobe-Okabe, Arrango, normy chińskie).■  Dowolna liczba faz budowy.

Program stosowany do projektowania i analizy różnego kształtu ścian i zboczy gwoździowanych.Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1024×768 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 1.5, port USB.Podstawowe funkcje oraz możliwości programu:■  Obliczenia mogą być wykonywane zgodnie z normami EN 1997-1, LRFD lub metodami klasycznymi (współczynnik bezpieczeństwa, stany graniczne).■  EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych.■  EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych.■  Obliczanie stateczności wewnętrznej (obrót, przesunięcie, nośność podłoża gruntowego).■  Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego.■  Wbudowana baza danych parametrów gruntów.■  Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione).■  Dowolna liczba sił dodatkowych (kotwy, ekrany zabezpieczające itp.).■  Modelowanie wody gruntowej przed i za konstrukcją.■  Dowolny kształt terenu za konstrukcją.■  Analiza z zastosowaniem parametrów efektywnych i całkowitych (uogólnionych).■  Obciążenia sejsmiczne (Mononobe-Okabe, Arrango, normy chińskie).■  Dowolna liczba faz budowy.■  Stateczność wzdłuż prostych lub łamanych powierzchni poślizgu.

Program do projektowania i analizy ścian oporowych z gabionów. Oferuje możliwość obliczenia dowolnego kształtu konstrukcji z gabionów, np. z przewieszeniami lub wymagających kotwienia.Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1024×768 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 1.5, port USB.Podstawowe funkcje oraz możliwości programu:■  Obliczenia mogą być wykonywane zgodnie z normami EN 1997-1, LRFD lub metodami klasycznymi (współczynnik bezpieczeństwa, stany graniczne).■  EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych.■  EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych.■  Obliczanie stateczności wewnętrznej (obrót, przesunięcie, nośność podłoża gruntowego).■  Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego.■  Wbudowana baza danych parametrów gruntów.■  Sprawdzenie materiału gabionu (skała).■  Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione).■  Dowolna liczba sił dodatkowych (kotwy, ekrany zabezpieczające itp.).■  Modelowanie wody gruntowej przed i za konstrukcją.■  Sprawdzenie materiału gabionu (skała).■  Dowolny kształt terenu za konstrukcją.■  Weryfikacja materiału, z którego wykonany jest projektowany gabion.■  Modelowanie przypór gruntowych przed konstrukcją.■  Wybór rodzaju parcia na licu konstrukcji (spoczynkowe, bierne, bierne zredukowane).■  Analiza z zastosowaniem parametrów efektywnych i całkowitych (uogólnionych).■  Możliwość uwzględnienia minimalnego parcia do wymiarowania.■  Obciążenia sejsmiczne (Mononobe-Okabe, Arrango, normy chińskie).■  Różnorodność kształtów konstrukcji (np. modelowanie przedłużenia siatki z zakotwieniem).■  Dowolna liczba faz budowy.

Program do projektowania i wymiarowania ścian oporowych wykonanych z elementów prefabrykowanych.Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1024×768 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 1.5, port USB.Podstawowe funkcje oraz możliwości programu:■  Obliczenia mogą być wykonywane zgodnie z normami EN 1997-1, LRFD lub metodami klasycznymi (współczynnik bezpieczeństwa, stany graniczne).■  EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych.■  EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych.■  Obliczanie stateczności wewnętrznej (obrót, przesunięcie, nośność podłoża gruntowego).■  Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego.■  Wbudowana baza danych parametrów gruntów.■  Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione).■  Dowolna liczba sił dodatkowych (kotwy, ekrany zabezpieczające itp.).■  Modelowanie wody gruntowej przed i za konstrukcją.■  Dowolny kształt terenu za konstrukcją.■  Modelowanie przypór gruntowych przed konstrukcją.■  Wybór rodzaju parcia na licu konstrukcji (spoczynkowe, bierne, bierne zredukowane).■  Analiza z zastosowaniem parametrów efektywnych i całkowitych (uogólnionych).■  Obciążenia sejsmiczne (Mononobe-Okabe, Arrango, normy chińskie).■  Dowolność kształtu konstrukcji (przewieszenia i kotwienie).■  Dowolna liczba faz budowy.

Program GEO5 Stratygrafia przeznaczony jest do interpretacji wyników badań polowych (odwiertów, sondowań CPT, SPT i innych), generowania modeli 2D lub 3D oraz eksportu przekrojów lub profili do programów obliczeniowych pakietu GEO5 i programów CAD.Rekomendowane wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1920×1080 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 3.3+ (Intel HD 500+, NVIDIA GeForce 300+, NVIDIA Quadro FX x700+, AMD Radeon HD 4000+), port USB, pamięć RAM 8 GB+.Podstawowe funkcje oraz możliwości programu:■  Definiowanie oraz import wyników badań polowych – wierceń i badań in-situ.■  Tworzenie profili geologicznych na podstawie interpretacji wyników badań polowych (CPT, SPT, DMT, DPT).■  Tworzenie modeli podłoża 3D oraz 2D.■  Proste modelowanie masywu gruntowego (uwarstwienie poziome, pochyłe, soczewki, nieciągłości).■  Proste tworzenie profili i przekrojów geologicznych.■  Eksport do wybranych programów GEO5 i programów CAD.■  Tworzenie podstawowych dokumentacji geologicznych.■  Profesjonalne dokumentowanie danych geologicznych za pomocą modułu Badania geotechniczne (Moduł pojawi się na rynku w maju 2018).

Program FORGEO PalePN służy do obliczania nośności pali fundamentowych zgodnie z polską normą palową i komentarzem do normy. Obliczenia przeprowadzane są w oparciu o podstawowe rozpoznanie geotechniczne obejmujące rodzaj gruntu oraz stopień zagęszczenia/plastyczności.Opis programu:●  Program służy do obliczania nośności pali wciskanych i wyciąganych, pojedynczych oraz pracujących w grupie zgodnie z polską normą palową PN-83/B-02482.●  Program przeprowadza analizę warunków normowych dotyczącą minimalnego zagłębienia pala w warstwie nośnej oraz warunków geotechnicznych pod podstawą pala.●  Dodatkowo program dokonuje analizy porównawczej fundamentu zastępczego. Nośność grupy pali automatycznie porównywana jest z nośnością fundamentu zastępczego.●  Wyniki obliczeń prezentowane są interaktywnie w formie graficznej. Przedstawiany jest przyrost nośności pala wraz z głębokością. Podgląd graficzny ułatwia dobór optymalnej długości pala w analizowanych warunkach gruntowych.Zakres obliczeń:●  Nośność pali wciskanych i wyciąganych.●  Nośność pali pojedynczych oraz grupy pali.●  Nośność fundamentu zastępczego oraz analiza porównawcza nośności grupy pali.●  Analiza minimalnego zagłębienia pala w warstwie nośnej oraz warunków geotechnicznych pod podstawą pala.Materiały informacyjne:●  Film●  Broszura●  Wersja demo

Program FORGEO PaleKx służy do obliczania sił przekrojowych i zbrojenia pala obciążonego siłą poziomą i momentem zginającym. Obliczenia przeprowadzane są w oparciu o podstawowe rozpoznanie geotechniczne obejmujące rodzaj gruntu oraz stopień zagęszczenia/plastyczności.Opis programu:■  Program oblicza siły przekrojowe i zbrojenie pala zagłębionego w podłożu gruntowym, pod obciążeniem siłą poziomą i momentem zginającym.■  Obliczenia sił przekrojowych przeprowadzane są z uwzględnieniem zjawiska uplastyczniania gruntu i odwzorowują rzeczywistą współpracę pali fundamentowych z podłożem gruntowym.■  Obliczenia zbrojenia pala wykonywane są wariantowo – jednocześnie dla wszystkich typowych średnic prętów zbrojeniowych. Umożliwia to optymalny wybór rodzaju zbrojenia.■  Program posiada autorski schemat fundamentu, który różnicuje obliczenia w zależności od lokalizacji pala w fundamencie oraz kierunku działania obciążenia poziomego.■  Wyniki obliczeń prezentowane są w formie graficznej. Obejmują wykresy sił przekrojowych i przemieszczenia pala, a także wykresy nośności konstrukcyjnej trzonu pala.Zakres obliczeń:■  Wykres momentu zginającego, siły poprzecznej i przemieszczenia pala.■  Wykres nośności konstrukcyjnej trzonu pala.■  Uwzględnienie zjawiska uplastycznienia gruntu.■  Zróżnicowanie wyników w zależności od lokalizacji pala w fundamencie.Materiały informacyjne:■  Film■  Broszura■  Wersja demo

Program FORGEO PaleCPT służy do obliczania nośności i osiadania pali fundamentowych zgodnie z dwiema wiodącymi metodami europejskimi – niemiecką EAP i francuską LCPC. Obliczenia przeprowadzane są w oparciu o sondowania statyczne CPT.Opis programu:■  Program wyznacza nośność pali wciskanych i wyciąganych zgodnie z dwiema wiodącymi metodami obliczeń – niemiecką EAP i francuską LCPC. Obliczenia przeprowadzane są jednocześnie dla obu metod.■  Program oblicza osiadanie pala w fazie eksploatacji oraz podczas próbnego obciążenia statycznego. Prezentowana jest krzywa osiadania pala w różnych stopniach obciążenia.■  Program umożliwia odczyt danych gruntowych z dowolnego wykresu sondowania CPT. Moduł graficzny importuje do programu sondowanie CPT wyświetlane na ekranie komputera.■  Wyniki obliczeń prezentowane są interaktywnie w formie graficznej. Przedstawiany jest przyrost nośności pala wraz z głębokością oraz krzywa osiadania pala. Podgląd graficzny wyników obliczeń prezentowany jednocześnie dla obu metod ułatwia dobór optymalnej długości pala w analizowanych warunkach gruntowych.Zakres obliczeń:■  Nośność pali wciskanych i wyciąganych.■  Krzywa osiadania pala w fazie eksploatacji oraz podczas próbnego obciążenia statycznego.■  Osiadanie pala dla dowolnego obciążenia charakterystycznego.■  Analiza warunków geotechnicznych pod podstawą pala.Materiały informacyjne:■  Film■  Broszura■  Wersja demo

Program FORGEO ScanCPT służy do automatycznego odczytu wartości liczbowych bezpośrednio z wykresu sondowania i zapisu wartości liczbowych do Excela.Opis programu:■  Program umożliwia automatyczny odczyt wartości liczbowych sondowania CPT bezpośrednio z pliku PDF, a także innych plików graficznych (PNG, JPG, BMP, GIF) i zapis wartości liczbowych do Excela.■  Po kliknięciu na krzywą sondowania następuje całkowicie automatyczny odczyt wartości liczbowych oporu stożka sondy, które zapisywane są do Excela. Dla gruntu spoistego wyznaczana jest dodatkowo wytrzymałość gruntu na ścinanie zgodnie z normą PN-B-04452:2002.■  Odczytane z wykresu opory stożka sondy są wartościami rzeczywistymi. Umożliwia to wyznaczenie optymalnej nośności i osiadania pala programem FORGEO PaleCPT – tj. bez konieczności uśredniania parametrów gruntu.Zakres obliczeń:■  Automatyczny odczyt wartości liczbowych sondowania CPT bezpośrednio z pliku PDF i innych plików graficznych (PNG, JPG, BMP, GIF).■  Edycja odczytanych wartości (dodawanie, przesuwanie, usuwanie punktów).■  Wyznaczanie wytrzymałości gruntu spoistego na ścinanie zgodnie z normą PN-B-04452:2002.■  Zapis wartości liczbowych oporu stożka sondy i wytrzymałości gruntu na ścinanie do Excela.Materiały informacyjne:■  Film■  Broszura■  Wersja demo

Program FORGEO PaleZbrojenie służy do obliczania nośności konstrukcyjnej pala zgodnie z Eurokodem 2, w zależności od siły poprzecznej, siły osiowej i momentu zginającego.Opis programu:■  Program oblicza zbrojenie pala o przekroju okrągłym i kwadratowym zgodnie z Eurokodem 2. Obliczenia obejmują zbrojenie główne pala oraz strzemiona (spiralę).■  Obliczenia przeprowadzane są wariantowo – jednocześnie dla wszystkich typowych średnic prętów zbrojeniowych. Umożliwia to optymalny wybór ilości zbrojenia.■  Program automatycznie wyznacza wymaganą liczbę prętów zbrojenia głównego oraz dokonuje analizy rozstawu strzemion (spirali).■  Wyniki obliczeń prezentowane są w formie graficznej. Obejmują wykres nośności konstrukcyjnej trzonu pala wraz z oznaczeniem granicznego momentu zginającego oraz granicznych sił osiowych w palu.Zakres obliczeń:■  Zbrojenie główne pala oraz strzemiona (spirala).■  Zestawienie porównawcze różnych wariantów zbrojenia pala.■  Wykres nośności konstrukcyjnej trzonu pala.■  Wartości graniczne momentu zginającego i siły osiowej.■  Odkształcenia stali zbrojeniowej i betonu.Materiały informacyjne:■  Film■  Broszura■  Wersja demo

Produkty (0)