Liczba porównywanych produktów:
5 z działu

Przydomowe oczyszczalnie ścieków


 

Nazwa

Producent

Rodzaj oczyszczalni :

biologiczna, z osadem czynnym oraz SBR

biologiczna, z osadem czynnym oraz SBR

biologiczna, z osadem czynnym oraz SBR

biologiczna, z osadem czynnym oraz SBR

z drenażem rozsączającym

Stopień redukcji zanieczyszczeń [%] :

BZT5 < 40 mg O2/dm3; ChZT < 150 mg O2/dm3; zawiesiny ogólne < 50 mg/dm3; azot ogólny < 30 mg N/dm3; fosfor ogólny < 5 mg P/dm3

BZT5 < 40 mg O2/dm3; ChZT < 150 mg O2/dm3; zawiesiny ogólne < 50 mg/dm3; azot ogólny < 30 mg N/dm3; fosfor ogólny < 5 mg P/dm3

BZT5 < 40 mg O2/dm3; ChZT < 150 mg O2/dm3; zawiesiny ogólne < 50 mg/dm3; azot ogólny < 30 mg N/dm3; fosfor ogólny < 5 mg P/dm3

BZT5 < 40 mg O2/dm3; ChZT < 150 mg O2/dm3; zawiesiny ogólne < 50 mg/dm3; azot ogólny < 30 mg N/dm3; fosfor ogólny < 5 mg P/dm3

zawiesina - 40,0-94,0%; BZT5 - 23,3-66,0%

Maks. liczba mieszkańców M :

4

6

8

12

6

Przepustowość [m³/d] :

0,6

0,9

1,2

1,8

0,9

Objętość całkowita [m³] :

 

 

 

 

3,0

Objętość jednostkowa [m³/M] :

0,550

0,433

0,650

0,433

0,5

Objętość osadnika wstępnego [m³] :

2,2

2,6

5,2

5,2

3,0

Objętość komory napowietrzania [m³] :

2,0

1,6

4,2

4,2

 

Objętość osadnika wtórnego [m³] :

1

1

1

1

 

Wymiary zbiorników (dł./szer./wys.) [mm] :

2440/2300/1350

2440/2300/1350

2440/2300/1350

2440/2300/1350

2630/880/1650

Masa zbiornika [kg] :

220

220

220

220

160

Materiał zbiornika :

polietylen (PE)

polietylen (PE)

polietylen (PE)

polietylen (PE)

polietylen (PEHD)

Wysokość od dna do podstawy dopływu [mm] :

1370

1370

1370

1370

1500

Wysokość od dna do odpływu ścieków [mm] :

1200

1200

1200

1200

1450

Średnica dopływu [mm] :

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

110

Średnica odpływu [mm] :

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

110

Drenaż rozsączający :

 

 

 

 

rury drenażowe nacinane PVC, Ø 110 mm/2,2 mm/2,0 m; 24 szt.

Długość drenażu rozsączającego [m] :

 

 

 

 

48

Ilość ciągów drenarskich :

 

 

 

 

3; min. rozstaw 1,5 m

Studzienka rozdzielcza :

 

 

 

 

wykonana z PE, 1 x wlot i 3 x wylot; Ø 300 mm, wysokość 730 mm; 1 szt.

Geowłóknina :

 

 

 

 

rolka, szer. 0,5/50 m; 1 szt.

Wywiewki :

 

 

 

 

wykonane z PP Ø 110; 3 szt.

Kosz filtracyjny :

 

 

 

 

z wypełnieniem z płaszczyzn PE; 1 szt.

Pozostałe elementy systemu :

 

 

 

 

studzienka kontrolna Ø 300 mm, wysokość 630 mm; rury pełne PVC Ø 110 mm/2,2 mm/(1,0; 1,5; 2,0 m); kolano PVC 110/90 mm; daszek wentylacyjny PP Ø110

Ułożenie drenażu :

 

 

 

 

rury ułożone w wykopach o szerokości 50-80 cm, na głębokości 40-50 cm w warstwie żwiru o granulacji ok. 4 cm, przykryć geowłókniną; końce ciągów drenażowych zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi na wysokość ok. 0,5 m n.p.t.

Powierzchnia zabudowy [m²] :

12,74 (zbiornik)

12,74 (zbiornik)

12,74 (zbiornik)

12,74 (zbiornik)

ok. 8 (zbiornik)

Wymagane odległości drenażu [m] :

 

 

 

 

min. 2 od granicy działki; min. 5 od okien pomieszczeń użytkowych budynku (w szczególności budynków sąsiadujących); co najmniej 15 od studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (dotyczy również studni na działce sąsiedniej)

Wymagane odległości zbiorników [m] :

min. 15 od studni, min. 2 od granicy działki/ulicy, min. 3 od drzew, bezpośrednio przy domu, gdy oczyszczalnia podłączona jest do domowego systemu odpowietrzania wyprowadzonego min. 0,6 m powyżej kalenicy dachu

min. 15 od studni, min. 2 od granicy działki/ulicy, min. 3 od drzew, bezpośrednio przy domu, gdy oczyszczalnia podłączona jest do domowego systemu odpowietrzania wyprowadzonego min. 0,6 m powyżej kalenicy dachu

min. 15 od studni, min. 2 od granicy działki/ulicy, min. 3 od drzew, bezpośrednio przy domu, gdy oczyszczalnia podłączona jest do domowego systemu odpowietrzania wyprowadzonego min. 0,6 m powyżej kalenicy dachu

min. 15 od studni, min. 2 od granicy działki/ulicy, min. 3 od drzew, bezpośrednio przy domu, gdy oczyszczalnia podłączona jest do domowego systemu odpowietrzania wyprowadzonego min. 0,6 m powyżej kalenicy dachu

 

Odległość wylotu oczyszczonej wody od studni [m] :

min. 30

min. 30

min. 30

min. 30

co najmniej 30

Posadowienie zbiorników [m] :

w gruntach kategorii A i B; wymiary wykopu powinny być większe o 60 cm z każdej strony w stosunku do wymiarów zbiornika, przy posadowieniu zbiornika w wykopie należy uwzględnić głębokość przemarzania gruntu (60-80 cm); warstwa gruntu przykrywająca ma

w gruntach kategorii A i B; wymiary wykopu powinny być większe o 60 cm z każdej strony w stosunku do wymiarów zbiornika, przy posadowieniu zbiornika w wykopie należy uwzględnić głębokość przemarzania gruntu (60-80 cm); warstwa gruntu przykrywająca ma

w gruntach kategorii A i B; wymiary wykopu powinny być większe o 60 cm z każdej strony w stosunku do wymiarów zbiornika, przy posadowieniu zbiornika w wykopie należy uwzględnić głębokość przemarzania gruntu (60-80 cm); warstwa gruntu przykrywająca ma

w gruntach kategorii A i B; wymiary wykopu powinny być większe o 60 cm z każdej strony w stosunku do wymiarów zbiornika, przy posadowieniu zbiornika w wykopie należy uwzględnić głębokość przemarzania gruntu (60-80 cm); warstwa gruntu przykrywająca ma

od 1,65 do 2,255

Włazy rewizyjne [mm] :

H = 700, DN 600 oraz przedłużenie włazu H = 500, DN 660

H = 700, DN 600 oraz przedłużenie włazu H = 500, DN 660

H = 700, DN 600 oraz przedłużenie włazu H = 500, DN 660

H = 700, DN 600 oraz przedłużenie włazu H = 500, DN 660

 

Wywóz osadu :

kontrola 2 razy w roku, dopuszcza się maks. wypełnienie osadem do 50% wysokości napełnieniowej osadnika wstępnego

kontrola 2 razy w roku, dopuszcza się maks. wypełnienie osadem do 50% wysokości napełnieniowej osadnika wstępnego

kontrola 2 razy w roku, dopuszcza się maks. wypełnienie osadem do 50% wysokości napełnieniowej osadnika wstępnego

kontrola 2 razy w roku, dopuszcza się maks. wypełnienie osadem do 50% wysokości napełnieniowej osadnika wstępnego

po 1-2 latach

Gwarancja :

zbiornik 10 lat, pozostałe wyposażenie 2 lata

zbiornik 10 lat, pozostałe wyposażenie 2 lata

zbiornik 10 lat, pozostałe wyposażenie 2 lata

zbiornik 10 lat, pozostałe wyposażenie 2 lata

15 lat na zbiornik oczyszczalni

Normy, atesty, certyfikaty :

EN 12566-3

EN 12566-3

EN 12566-3

EN 12566-3

zgodnie z normą EN 12566-1

Opis

Zestaw Micro-Step Twinbloc dla 4 mieszkańców składa się ze zbiornika Twinbloc podzielonego ścianami separującymi strefy: wstępnego oczyszczania, biologiczną i wtórnego oczyszczania. W skład zestawu wchodzą ponadto: regulator Micro-Step Unit o funkcjach: cyklicznego włączania dmuchawy – funkcja zegara sterującego, cyklicznego włączania recyrkulacji osadu, komunikowania o zakłóceniach i serwisie, archiwizacji komunikatów o błędach, wyświetlania ilości roboczogodzin dmuchawy. Na oprzyrządowanie dodatkowe urządzenia składają się szafka sterownicza i węże powietrzne. Oczyszczalnie działają wg dwóch technologii: oczyszczania osadem czynnym oraz SBR i składają się z 3 komór oczyszczania:●  Strefy wstępnego oczyszczania ze zbiornikiem na osad i ze sterowanym cyklicznie układem transportowania do dalszych komór oczyszczania; w strefie tej następuje oddzielenie substancji osadzających się od pozostałych ścieków. Komora wstępnego oczyszczania stanowi jednocześnie obszar buforowy dla tymczasowo występujących większych ilości ścieków, na przykład po kąpieli w wannie lub w wyniku krótkotrwałego zwiększenia liczby użytkowników oczyszczalni.●  Strefy biologicznej z napowietrzaczem rurowym i generatorem biomasy oraz układem recyrkulacji osadu do strefy wstępnego oczyszczania. Przez napowietrzacz rurowy umiejscowiony na dnie zbiornika, ścieki cyklicznie kilka razy dziennie poddawane są natlenianiu, co zapewnia stymulację i tworzenie się mikroorganizmów. Dodatkowy generator biomasy zapewnia wysoką populację mikroorganizmów, a tym samym wysoką wydajność oczyszczania ścieków. Zbędna masa czynna recyrkuluje ponownie ze strefy biologicznej do strefy wstępnego oczyszczania. Napowietrzanie i uruchomienie podnośników cieczy następuje poprzez zoptymalizowaną pod względem energii sprężarkę membranową. Funkcje te są regulowane przez układ sterowania UNIT.●  Strefy wtórnego oczyszczania z rurą separatora jako dodatkowym układem oczyszczania. Procesy w tej strefie przebiegają dwustopniowo:  w 1. etapie następuje sedymentacja biomasy; ponieważ komora ta nie jest napowietrzana, substancje mogą bez problemu osadzać się na dnie;  2. etap oczyszczania opiera się na procesie zachodzącym w tzw. rurze separacyjnej, która w pierwszej kolejności odprowadza oczyszczone ścieki, a następnie doprowadza je do odpływu lub do strefy infiltracji. Pozostająca w nadmiarze biomasa (osad czynny) jest odprowadzana ze strefy wtórnego oczyszczania i recyrkuluje do strefy wstępnego oczyszczania kilka razy w tygodniu.

Zestaw Micro-Step Twinbloc dla 6 mieszkańców składa się ze zbiornika Twinbloc podzielonego ścianami separującymi strefy: wstępnego oczyszczania, biologiczną i wtórnego oczyszczania. W skład zestawu wchodzą ponadto: regulator Micro-Step Unit o funkcjach: cyklicznego włączania dmuchawy – funkcja zegara sterującego, cyklicznego włączania  recyrkulacji osadu, komunikowania o zakłóceniach i serwisie, archiwizacji komunikatów o błędach, wyświetlania ilości roboczogodzin dmuchawy. Na oprzyrządowanie dodatkowe urządzenia składają się szafka sterownicza i węże powietrzne. Oczyszczalnie działają wg dwóch technologii: oczyszczania osadem czynnym oraz SBR i składają się z 3 komór oczyszczania:●  Strefy wstępnego oczyszczania ze zbiornikiem na osad i ze sterowanym cyklicznie układem transportowania do dalszych komór oczyszczania; w strefie tej następuje oddzielenie substancji osadzających się od pozostałych ścieków. Komora wstępnego oczyszczania stanowi jednocześnie obszar buforowy dla tymczasowo występujących większych ilości ścieków, na przykład po kąpieli w wannie lub w wyniku krótkotrwałegozwiększenia liczby użytkowników oczyszczalni.●  Strefy biologicznej z napowietrzaczem rurowym i generatorem biomasy oraz układem recyrkulacji osadu do strefy wstępnego oczyszczania. Przez napowietrzacz rurowy umiejscowiony na dnie zbiornika, ścieki cyklicznie kilka razy dziennie poddawane są natlenianiu, co zapewnia stymulację i tworzenie się mikroorganizmów. Dodatkowy generator biomasy zapewnia wysoką populację mikroorganizmów, a tym samym wysoką wydajność oczyszczania ścieków. Zbędna masa czynna recyrkuluje ponownie ze strefy biologicznej do strefy wstępnego oczyszczania. Napowietrzanie i uruchomienie podnośników cieczy następuje poprzez zoptymalizowaną pod względem energii sprężarkę membranową. Funkcje te są regulowane przez układ sterowania UNIT.●  Strefy wtórnego oczyszczania z rurą separatora jako dodatkowym układem oczyszczania. Procesy w tej strefie przebiegają dwustopniowo: w 1. etapie następuje sedymentacja biomasy; ponieważ komora ta nie jest napowietrzana, substancje mogą bez problemu osadzać się na dnie; 2. etap oczyszczania opiera się na procesie zachodzącym w tzw. rurze separacyjnej, która w pierwszej kolejności odprowadza oczyszczone ścieki, a następnie doprowadza je do odpływu lub do strefy infiltracji. Pozostająca w nadmiarze biomasa (osad czynny) jest odprowadzana ze strefy wtórnego oczyszczania i recyrkuluje do strefy wstępnego oczyszczania kilka razy w tygodniu.

Zestaw Micro-Step Twinbloc 8 mieszkańców składa się z 2 zbiorników Twinbloc (w jednym zbiorniku strefa biologiczna i wtórnego oczyszczania oddzielone są ścianą, drugi zbiornik w całości stanowi obszar wstępnego oczyszczania). W skład zestawu wchodząponadto: regulator Micro-Step Unit o funkcjach: cyklicznego włączania dmuchawy – funkcja zegara sterującego, cyklicznego włączania recyrkulacji osadu, komunikowania o zakłóceniach i serwisie, archiwizacji komunikatów o błędach, wyświetlania ilości roboczogodzin dmuchawy. Na oprzyrządowanie dodatkowe urządzenia składają się szafka sterownicza i węże powietrzne. Oczyszczalnie działają wg dwóch technologii: oczyszczania osadem czynnym oraz SBR i składają się z 3 komór oczyszczania:●  Strefy wstępnego oczyszczania ze zbiornikiem na osad i ze sterowanym cyklicznie układem transportowania do dalszych komór oczyszczania; w strefie tej następuje oddzielenie substancji osadzających się od pozostałych ścieków. Komora wstępnego oczyszczania stanowi jednocześnie obszar buforowy dla tymczasowo występujących większych ilości ścieków, na przykład po kąpieli w wannie lub w wyniku krótkotrwałegozwiększenia liczby użytkowników oczyszczalni.●  Strefy biologicznej z napowietrzaczem rurowym i generatorem biomasy oraz układem recyrkulacji osadu do strefy wstępnego oczyszczania. Przez napowietrzacz rurowyumiejscowiony na dnie zbiornika, ścieki cyklicznie kilka razy dziennie poddawane są natlenianiu, co zapewnia stymulację i tworzenie się mikroorganizmów. Dodatkowy generator biomasy zapewnia wysoką populację mikroorganizmów, a tym samym wysoką wydajność oczyszczania ścieków. Zbędna masa czynna recyrkuluje ponownie ze strefy biologicznej do strefy wstępnego oczyszczania. Napowietrzanie i uruchomienie podnośników cieczy następuje poprzez zoptymalizowaną pod względem energii sprężarkę membranową. Funkcje te są regulowane przez układ sterowania UNIT.●  Strefy wtórnego oczyszczania z rurą separatora jako dodatkowym układem oczyszczania. Procesy w tej strefie przebiegają dwustopniowo:  w 1. etapie następuje sedymentacja biomasy; ponieważ komora ta nie jest napowietrzana, substancje mogą bez problemu osadzać się na dnie;  2. etap oczyszczania opiera się na procesie zachodzącym w tzw. rurze separacyjnej, która w pierwszej kolejności odprowadza oczyszczone ścieki, a następnie doprowadza je do odpływu lub do strefy infiltracji. Pozostająca w nadmiarze biomasa (osad czynny) jest odprowadzana ze strefy wtórnego oczyszczania i recyrkuluje do strefy wstępnego oczyszczania kilka razy w tygodniu.

Zestaw Micro-Step Twinbloc 12 mieszkańców składa się z 2 zbiorników Twinbloc (w jednym zbiorniku strefa biologiczna i wtórnego oczyszczania oddzielone są ścianą, drugi zbiornik w całości stanowi obszar wstępnego oczyszczania). W skład zestawu wchodząponadto: regulator Micro-Step Unit o funkcjach: cyklicznego włączania dmuchawy – funkcja zegara sterującego, cyklicznego włączania recyrkulacji osadu, komunikowania o zakłóceniach i serwisie, archiwizacji komunikatów o błędach, wyświetlania ilościroboczogodzin dmuchawy. Na oprzyrządowanie dodatkowe urządzenia składają się szafka sterownicza i węże powietrzne. Oczyszczalnie działają wg dwóch technologii: oczyszczania osadem czynnym oraz SBR i składają się z 3 komór oczyszczania:■ Strefy wstępnego oczyszczania ze zbiornikiem na osad i ze sterowanym cyklicznie układem transportowania do dalszych komór oczyszczania; w strefie tej następuje oddzielenie substancji osadzających się od pozostałych ścieków. Komora wstępnego oczyszczania stanowi jednocześnie obszar buforowy dla tymczasowo występujących większych ilości ścieków, na przykład po kąpieli w wannie lub w wyniku krótkotrwałegozwiększenia liczby użytkowników oczyszczalni.■ Strefy biologicznej z napowietrzaczem rurowym i generatorem biomasy oraz układem recyrkulacji osadu do strefy wstępnego oczyszczania. Przez napowietrzacz rurowyumiejscowiony na dnie zbiornika, ścieki cyklicznie kilka razy dziennie poddawane są natlenianiu, co zapewnia stymulację i tworzenie się mikroorganizmów. Dodatkowy generator biomasy zapewnia wysoką populację mikroorganizmów, a tym samym wysoką wydajność oczyszczania ścieków. Zbędna masa czynna recyrkuluje ponownie ze strefy biologicznej do strefy wstępnego oczyszczania. Napowietrzanie i uruchomienie podnośników cieczy następuje poprzez zoptymalizowaną pod względem energii sprężarkę membranową. Funkcje te są regulowane przez układ sterowania UNIT.■ Strefy wtórnego oczyszczania z rurą separatora jako dodatkowym układem oczyszczania. Procesy w tej strefie przebiegają dwustopniowo:  w 1. etapie następuje sedymentacja biomasy; ponieważ komora ta nie jest napowietrzana, substancje mogą bez problemu osadzać się na dnie;  2. etap oczyszczania opiera się na procesie zachodzącym w tzw. rurze separacyjnej, która w pierwszej kolejności odprowadza oczyszczone ścieki, a następnie doprowadza je do odpływu lub do strefy infiltracji. Pozostająca w nadmiarze biomasa (osad czynny) jest odprowadzana ze strefy wtórnego oczyszczania i recyrkuluje do strefy wstępnego oczyszczania kilka razy w tygodniu.

Przydomowa oczyszczalnia Roth MircoSeptic z drenażem rozsączającym jest stosowana do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Składa się z osadnika gnilnego, w którym następują zarówno procesy oczyszczania mechanicznego (sedymentacja i flotacja) jak i biologicznego (denitryfikacja). Osadnik ma zabezpieczenie w postaci kosza filtracyjnego przed przepłynięciem grubszych frakcji ścieków do drugiego etapu oczyszczania czyli do drenażu rozsączającego. Wstępnie podczyszczone ścieki bytowo-gospodarcze przepływają ze zbiornika gnilnego do polietylenowej studzienki rozdzielczej, a stąd do drenażu rozsączającego, jako końcowego procesu oczyszczania (tlenowa obróbka ścieków).

Produkty (0)