• patron serwisu

Program ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE

Opis: 
ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE to program/moduł branżowy systemu ArCADia w którym projektant ma możliwość pracy zgodnie z założeniami technologii Building Information Modeling (BIM), która pozwala wykonywać projekt poprzez pracę z jego cyfrowym modelem. Program ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE przeznaczony jest do kompleksowego projektowania konwencjonalnych systemów kanalizacji zewnętrznych grawitacyjno-pompowych. Pozwala on na wykonanie profesjonalnej dokumentacji sieci kanalizacyjnej oraz zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych wraz z przyłączami. Program uwzględnia rodzaje ścieków i związany z tym podział na kanalizację sanitarną, deszczową i ogólnospławną. Kierowany jest zarówno do projektantów sieci i instalacji kanalizacyjnych, jak i do wszystkich osób zajmujących się branżą sanitarną i instalacyjną w budownictwie.

Funkcjonalność programu ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE umożliwia obiektowe tworzenie rysunków map zagospodarowania przestrzennego za pomocą połączonych logicznie elementów sieci i instalacji kanalizacyjnych. Na podstawie narysowanego na mapie modelu sieci projektant generuje rysunki pomocnicze: profile, schematy budowy studni betonowych, schematy budowy wpustów na studniach betonowych czy też schematy kinet. Dodatkowo użytkownik może na wygenerowanych profilach modelować spadki i zagłębienia sieci, co automatycznie odzwierciedlane jest na rysunku mapy. Narysowany model sieci oraz zdefiniowanie źródeł ścieków i ich ilości umożliwia wygenerowanie przepływów obliczeniowych ścieków przez poszczególne odcinki obliczeniowe wraz z podaniem napełnień kanałów i prędkości przepływu ścieków. Na koniec użytkownik generuje zestawienia i wykazy materiałów, wykazy kinet studni betonowych oraz zestawienia współrzędnych. Program udostępnia także bazę do sporządzania kosztorysu poprzez kompleksowe zestawienia podstawowych materiałów wykorzystanych przy budowie systemów kanalizacyjnych.

Podstawowe możliwości programu:
●  Wykonywanie rysunków sieci kanalizacyjnych i instalacji kanalizacyjnych zewnętrznych w zakresie przebiegu rurociągów, lokalizacji obiektów łączących rurociągi (studnie kanalizacyjne) oraz kanalizacyjnych obiektów technologicznych (zbiorniki, separatory substancji ropopochodnych i tłuszczów).
●  Definiowanie i nadawanie informacji charakterystycznych źródłom ścieków sanitarnych i opadowych w obiektach.
●  Automatyczne wykrywanie rodzaju sieci ze względu na rodzaj ścieków definiowanych w poszczególnych źródłach.
●  Generowanie profili przebiegu sieci kanalizacyjnych z możliwością edycji parametrów rurociągów: kierunki spadków, wartości spadków oraz materiał i średnice.
●  Generowanie rysunków schematów budowy studni betonowych.
●  Możliwość modyfikacji opisów występujących na profilach w zakresie treści i informacji dodatkowych wymaganych przez użytkownika.
●  Generowanie obliczeń hydraulicznych odcinkowych w zakresie napełnień i prędkości.
●  Możliwość edycji parametrów typów rurociągów na odcinkach obliczeniowych z poziomu tabel obliczeniowych.
●  Dokonywanie sprawdzenia poprawności zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej.
●  Generowanie raportów obliczeniowych.
●  Automatyczne generowanie legendy symboli wykorzystanych w projekcie.
●  Generowanie zestawień ilościowych materiałów wykorzystanych w projekcie.
●  Przekazywanie materiałów wykorzystanych przy budowie instalacji kanalizacyjnej wraz z armaturą do takich programów kosztorysowych jak Ceninwest czy Norma.

Produkty (0)