SCHÖCK Sp. z o.o.

  • ul. Jana Olbrachta 94 (biuro handlowe)
    01-102 Warszawa
    woj. mazowieckie
  • tel. 22 533 19 16

Firma Schöck projektuje, produkuje i dystrybuuje innowacyjne elementy i systemy budowlane w obszarze izolacji termicznej, akustycznej oraz techniki zbrojeniowej.

W celu wysłania wiadomości przepisz hasło z obrazka:

Wyślij kopię wiadomości również do mnie


Ograniczenie hałasu z klatki schodowej – jak zapewnić ciszę w mieszkaniu

Hałas dobiegający do mieszkania, pomieszczenia, w którym pracujemy, pokoju hotelowego jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na nasze zdrowie i samopoczucie. Ochrona przed hałasem jako przepis znalazła się w ustawie „Prawo Budowlane” Art. 5 jako jedno z siedmiu wymagań podstawowych przyjętych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego.

Wymagania dotyczące ww. ochrony określa rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dział IX Ochrona przed hałasem i drganiami). Niestety w dokumencie tym znajdują się tylko ogólne wymagania, bez szczegółowego wyspecyfikowania konkretnych parametrów – te informacje dopiero można znaleźć w przywołanych w załączniku normach. Skutek jest taki, że projektanci bardzo często nie mając bezpośrednio sformułowanych wymagań dotyczących akustyki (tak jak to ma miejsce w przypadku wymagań w zakresie np. oszczędności energii względem bezpieczeństwa pożarowego) nie uwzględniają ich w ogóle albo częściowo w swoich projektach. Przykładem obrazującym ten stan rzeczy jest wymaganie dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń chronionych z podestów i biegów klatek schodowych (§ 326 WT). W większości projektowanych budynków wymaganie to nie jest spełnione.

Dźwięki uderzeniowe w klatkach schodowych
Klatki schodowe – biegi i spoczniki – są elementami konstrukcji budynku, których projektowanie związane jest ze spełnieniem m.in. wymagań akustycznych (§ 326.2 WT). Dopuszczalny poziom dźwięków uderzeniowych L’nw przenikających do pomieszczeń chronionych z pomieszczeń komunikacji ogólnej dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej określa norma PN-B-02151-3. Zawiera się on w przedziale pomiędzy 53 i 58 dB. W przypadku budynków wielorodzinnych jest to 55 dB.
Uzyskanie ww. parametrów, jakkolwiek spełnienie wymagań w zakresie minimalnym stawianych w Warunkach Technicznych nie gwarantuje komfortu akustycznego dla użytkownika mieszkania, wymaga od projektanta oddylatowania konstrukcji klatki schodowej od części chronionej budynku, przez co uniemożliwiamy przenoszenie dźwięków uderzeniowych na ścianę klatki schodowej i dalej do pomieszczeń chronionych. Mamy tutaj dwie możliwości:
1. Oddylatowanie biegów wraz ze spocznikami od ścian klatki schodowej w przypadku, kiedy spoczniki są zaprojektowane bez pływającej podłogi (rys. 1)
2. Oddylatowanie biegów schodowych od spoczników i od ścian klatki schodowej w przypadku, kiedy na spocznikach zaprojektowano pływające podłogi (rys. 2).

schock tronsole klatka schodowa
Rys. 1. Oddylatowanie biegów wraz ze spocznikami od ścian klatki schodowej

schock tronsole klatka schodowa
Rys. 2. Oddylatowanie biegów schodowych od spoczników i od ścian klatki schodowej

Badania laboratoryjne i terenowe wykazały, że brak oddylatowania ww. elementów powoduje, iż poziom dźwięków uderzeniowych L’nw rejestrowany w pomieszczeniu chronionym znacznie przekracza dopuszczone przepisami wartości i wynosi ok. 67–69 dB. Potwierdza to też informacja zamieszczona w niemieckiej normie DIN 4109-32. Nieskutecznym jest też zaprojektowanie pomieszczeń chronionych w pewnej odległości od klatki schodowej (np. poprzez zaprojektowanie pomieszczeń technicznych pomiędzy klatką schodową a mieszkaniem), ponieważ redukcja rejestrowanego poziomu dźwięku w takim przypadku nie przekracza 10 dB (wg DIN 4109-2:2018-01; 4.3.2.1.2 – Tab. 2), więc wymagania w zakresie ochrony akustycznej w dalszym ciągu z dużym prawdopodobieństwem nie zostaną spełnione.

Jak zapobiec przenoszeniu dźwięków uderzeniowych i spełnić przepisy budowlane
Oddylatowanie konstrukcji biegów i spoczników od konstrukcji budynku powoduje konieczność zastosowania rozwiązań materiałowych, które z jednej strony zapewnią ochronę akustyczną, z drugiej pozwolą na przeniesienie obciążeń z biegu schodowego na spocznik lub ze spocznika na ścianę klatki schodowej. Materiał taki powinien charakteryzować określony w warunkach laboratoryjnych ważony wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego ΔLW, którego wartość powinna być na tyle wysoka, aby eliminując przenoszenie dźwięków zapewnić komfort akustyczny użytkownikowi. Materiały o współczynniku ΔLW powyżej 24 dB pozwalają na spełnienie wymagań dla budynku o podwyższonej klasie akustycznej AQ-2 (≤ 47dB), kiedy ΔLW jest wyższa od 28 dB możemy mówić o spełnieniu wymagań dla budynku klasy AQ-3 (≤ 43dB). W normie PN-B-02151-5:2017-10P w tabeli 5 podano ww. wymagania dla budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym.

Schöck Tronsole® – kompletny system izolacji akustycznej w klatkach schodowych
W celu zapewnienia ochrony akustycznej na najwyższym poziomie w pomieszczeniach chronionych budynku od dźwięków uderzeniowych powstających w klatkach schodowych firma Schöck oferuje kompletny system – tzw. Schöck Tronsole®. W skład systemu wchodzi 6 typów produktów, z których 5 są elementami przenoszącymi obciążenia i 1 typ – element nie przenoszący obciążeń – zabezpieczający dylatację. W każdym z elementów nośnych (poz. 1–5; rys. 3) zastosowano łożysko elastomerowe Elodur®, które zapewnia w produktach systemu Schöck Tronsole® najwyższe parametry akustyczne ΔLW. Na rys. 3 pokazano schemat klatki schodowej z umiejscowieniem elementów systemu Schöck Tronsole®.

schock tronsole typy
Rys. 3. Schemat klatki schodowej z elementami systemu Schöck Tronsole®: pkt. 1. Schöck Tronsole® Typ T, pkt. 2. Schöck Tronsole® Typ F, pkt. 3. Schöck Tronsole® Typ Q, pkt. 4. Schöck Tronsole® Typ Z, pkt. 5. Schöck Tronsole® Typ B, pkt. 6. Schöck Tronsole® Typ L

Tabela 1. Zestawienie typów elementów systemu Schöck Tronsole® z ich parametrami akustycznymi (wg Aprobaty Technicznej ITB AT156961/2015, tabl. 7)
schock tronsole

Badania terenowe wykonane w lipcu 2019 w budynku mieszkalnym w Gdyni wykazały, że stosując system Schöck Tronsole®, w ww. obiekcie uzyskano parametr dopuszczalnego poziomu dźwięków uderzeniowych L’nw na poziomie 33–35 dB, co spełnia wymagania dla najwyższej klasy akustycznej w budynkach mieszkalnych AQ-4.

Produkty (0)