Program Słup Żelbetowy

 • Pakiet SPECBUD to zestaw programów do projektowania konstrukcji budowlanych: żelbetowych, drewnianych, stalowych, murowych, fundamentów i wykonywania obliczeń statycznych oraz do tworzenia zestawień obciążeń i wykazów materiałów. Programy SPECBUD mają wszechstronne zastosowanie, przydatne są w pracy projektantów budowlanych, architektów, inspektorów nadzoru i wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych. Sprawdzają się przy projektowaniu obiektów małych i średnich, a także w analizie większych konstrukcji.

  Opis programu
  Program Słup Żelbetowy przeznaczony jest do obliczeń wytrzymałościowych słupów żelbetowych o przekroju prostokątnym lub okrągłym, obciążonych mimośrodowo w płaszczyźnie symetrii przekroju, zgodnie z normą żelbetową PN-B-03264:2002/Ap1:2004.
  W programie przewidziano do wyboru cztery warianty układu konstrukcyjnego słupa jednokondygnacyjnego: 
    słup pośredniej kondygnacji ustroju szkieletowego, 
    słup-wspornik najwyższej kondygnacji ustroju, 
    słup-wspornik utwierdzony w stopie fundamentowej, 
    słup pierwszej kondygnacji ustroju, utwierdzony w fundamencie. 
  Dla zadanych wymiarów przekroju betonowego, przyjętych parametrów materiałowych i zadeklarowanych obciążeń, program ustala z warunków SGN potrzebne zbrojenie podłużne słupa, przyjmuje wymagany konstrukcyjnie rozstaw strzemion oraz sprawdza warunki SGU dla rys prostopadłych.
  Program sporządza także szkic zbrojenia słupa - widok i przekrój poprzeczny słupa z rozmieszczeniem i oznaczeniem poszczególnych wkładek, rysunek poszczególnych zwymiarowanych prętów zbrojenia głównego, montażowego i strzemion oraz tabelaryczny wykaz zbrojenia.